"

۴۱

گلهای نیوشای ناز برای صبا درج نظر

دعای کودک ایرانی

“در قلب ها”
به مادر گفتم
این خدایی که
تو گفتی باید همه جا باشد
پس چرا در خانه ی ما نیست؟
مگر نگفتی او از همه مهربان تر است و
همه جا با ماست
پس چرا من حتی او را
در خواب هم نمی بینم؟
پس چرا هر شب
هر چقدر هم که دعا می خوانم
جوابم را نمیدهد؟
من که میبینم تو همیشه داری او را دعا میکنی
پس خودش کجاست؟
مادر با مهربانی گفت:
میدانی
او رنگ گلهاست
بهار و باغ وغنچه ها
نشانه ی لطف اوست
توی سادگی در مهربانی
در آفتاب گرم و سرخ هم میشود خدا را دید
ولی جای او فقط توی قلب ماهاست
توی هر کار خودت را بسپار به خدا
و یادت باشد هیچوقت هیچکس را
با هیچ کاری نرنجانی…

صبا جون یادمون باشه هیچوقت و درهیچ کجا خدا تنهامون نمیذاره . نیوشا
یک پاسخ بنویسید