"

۲۸

گلهای نیوشای ناز برای صبا درج نظر
سلام صبح دخترخوبم بخیر حالت چطوره دیروز برات قصه کره اسب سفید کوچولو فرستادم نمیدوم شنیدی داستان یا نه داستان خیلی قشنگی بود من این داستان واسه نیوشا هم خوندم چون خوشش اومد واسه شما دخترگلم هم فرستادم مطمئن بودم که خوشت می آید. بازهم امروز که اومدم رفتم توسایت جویای حالت شدم میخواستم ببینم خبرجدیدو خوشحال کننده ای ازشما بدستم میرسه یا نه البته درهرحال وهرشرایطی حتی شرایط سخت هم باید خدارا شکرکردچرا که پشت تمام این سختی ها راحتی بودجودمی آید. دخترگلم فقط خواستم جویای حالت بشم و من ونیوشا همچنان منتظر
به امیدروزیکه صدای قشنگت بشنویم وامیدوارم که اون روز خیلی دیرنباشهیک پاسخ بنویسید